مطالب-درسی-جدید

اطلاع رسانی:

مراحل موفقیت تحصیلی

ادامه مطلب

بیان راه های موفقیت در تحصیل در پنج مرحله

مطالب-آموزشی

اطلاع رسانی:

آشنایی با مباحثه

ادامه مطلب

جلسه مباحثه معمولا پس از اتمام جلسه درس و مرور طلبه بر مباحث و مراجعه به منابع تشکیل می گردد. کلاس استاد به گروههای مختلف تقسیم شد...